top of page

מגברי כריזה תקן - 1220/3 ON WALL

אדוונס - כריזת חירום בתקן UL

 • מגבר כריזה W80 – 2 ערוצים

 • ניתן לשרשר מערכות – ברשת

 • 2 הודעות חירום לתכנות כולל הפעלה מקומית

 • מתח עבודה V25 – ניתן להעביר במוביל אדום 1 כבל גילוי + כבל כריזה, ע"פ התקן.

 • ניתן לחבר לכל מערכת גילוי – מגעים יבשים

 • מגוון רחב של רמקולים

 • עבודה בקלאס A / B

ITC - מערכת כריזה תקן - תפעולית

itx.jpg
 • מגבר W240 – 2 ערוצים

 • מתח עבודהV100

 • מיקרופון מובנה

 • ניתן לשרשר מערכות / מיקרופונים

 • 2 הודעות חירום לתכנות

 • מיקרופון צוואר לאזורים

 • 4 כניסות / יציאות למגע יבש

 • ניתן לחבר נגן USB - שעון צלצולים

 • מגוון רחב של רמקולים

bottom of page